South Korea


These are GRAITEC partners in South Korea.

Seoul iNTech

South Korea

Seoul iNTech
2-201 10-21 Samsung-Dong,
Kangnam-Gu,
Seoul, SOUTH KOREA
Fax : +82 (0) 10 8917 0684
Contact : David SANGHYUN YU
web : www.seoulintech.co.kr
e-mail : david.yu@seoulintech.co.kr